انواع بینه-انواع بینه بسیار مهم

انواع بینه: انواع بینه بسیار مهم: بينه :تعداد شهودى که قانونا شهادت آنها میتواند یک امر حقوقى (مدنی یا جزائی) را اثبات کند مثلا دعوئی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات میشود مجموع دو شاهد را بینه گویند و...
  • قوه قضاییه