قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)کلیات مواد 1 الی 10

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ‌کتاب اول - در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 351

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست مواد 48 الی 60

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست ‌مبحث اول - تقدیم دادخواست ‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 250

باب سوم-فصل دوم - بهای خواسته-مواد 61 الی 63

فصل دوم - بهای خواسته ‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد....
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 222

باب سوم-‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی-مواد 64 الی 92

‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ‌مبحث اول - جریان دادخواست ‌ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 287

باب سوم-‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست-مواد 105 الی 107

‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ‌ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 216

باب سوم-فصل ششم-امور اتفاقی-مواد 108 الی 148

فصل ششم - امور اتفاقی ‌مبحث اول - تأمین خواسته 1 - درخواست تأمین 2 - اقسام تأمین ‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث ‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث ‌مبحث چهارم - دعوای متقابل ‌مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 243
 • قوه قضاییه