نظریه مشورتی شماره 7/98/837 مورخ 1398/06/20

نظریه مشورتی شماره 7/98/837 مورخ 1398/06/20
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره پرونده: 837-186/1-98 ك

استعلام:
قتل عمدي در سال 1387و پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واقع گردیده است.تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است. با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و خصوصا بند »ب« و تبصره ذیل آن، آیا محکمه در اجراي قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و عنوان مثال در بررسی وضعیت خویشاوندي افراد قسامه میبایستی طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اقدام شود یا قانون زمان اجراي قسامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؟توضیح اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندي میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعیعلیه یکی از شروط لازم بوده که در قانون فعلی حذف گردیده است.

پاسخ:
بازگشت به نامه شماره 22509/د مورخ 1398/05/17 به شماره ثبت وارده 837 مورخ 1398/05/23 در خصوص استعلام فاقد شماره مورخ 10/5/1398 رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه کیفري یک استان خراسان رضوي، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: طبق بند »ب« ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشوند؛ بنابراین چنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییري در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد، باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذکور پرونده براي بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده 160 قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند »ب« ماده
11 این قانون و تبصره این ماده میباشد. در فرض سؤال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود.

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه